ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, October 14, 2020

Post office recruitment Postman Mailguard and Multi Tasking Staff in Maharashtra Postal Circle

Read also:

Post office recruitment Postman Mailguard and Multi Tasking Staff in Maharashtra Postal Circle

Maharashtra circle of the Indian Postal Service has issued a notification for recruitment on 1371 vacancies. The application process for the above-mentioned posts began from October 3 and will last till November 3. Out of these, 1,029 vacancies are for postmen whereas 295 are from Multi Tasking Staff (MTS) in Sub Ordinate Office, 32 are from Multi Tasking Staff (MTS) in Administrative Office and the remaining 15 positions are of Mail guard.

post_office_recruitment

Interested and eligible candidates can apply at the Maharashtra circle's official website- https://dopmah20.onlineapplicationform.org/MHPOST/.  The candidates can also download their hall tickets and admit cards. The date of the Computer Based Test will also be declared on the official Maharashtra Postal Service website.

Candidates should be 12th pass and have knowledge of computers and local language for the vacancies of Postman and Mail Guard, whereas the candidates applying for MTS in Administrative and Sub Ordinate office need to be 10th pass and have computer knowledge along with an understanding of the local language.

The minimum age limit for all posts is 18 years whereas the maximum age limit for postman and mail guard vacancies is 27 years and for MTS, it is 25 years. In order to apply for these posts, Unreserved/EWS/OBC candidates will have to pay Rs 500 whereas female candidates and candidates belonging to SC/ST/PwD categories have to give Rs 100.

Selections for postman, MTS, and Mail Guard posts will take place on the basis of a Computer Based Test. The candidates who are selected for the Postman or Mail Guard post will get anywhere between Rs 21,700- 69,100 whereas those who are selected for the Multi Tasking Staff will get anywhere between Rs 18,000-56,900.

Department of Posts, India. Maharashtra Postal Circle has released a notification for the recruitment of 1371 Postman, MTS Posts. Eligible candidates can submit applications online on or before 3rd November 2020.

Job Description:

Name of the Organization: Maharashtra Postal Circle

Website: indiapost.gov.in/

Total No.of Vacancies: 1371 Posts

Name of the Posts: Postman, MTS

Age Limits: Please check the official notification

Qualifications: Please check the official notification

Last Date: 03-11-2020

Notification-Check Here 


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :