ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, October 14, 2020

higher interest rates on savings accounts

Read also:

These are the banks that offer higher interest rates on savings accounts

There are some small banks, new private banks that offer higher interest on money hidden in savings accounts compared to leading private and public sector banks.

Employees usually hide their salaries in a savings account. Investments and loans are applied from the same account. But such savings accounts have lower interest rates on the money hidden compared to fixed deposits. There are some small banks, new private banks that offer higher interest on money hidden in savings accounts compared to leading private and public sector banks. If we urgently need money we can easily withdraw it from the savings account. Fixed deposits do not have such a facility. That is why banks, which pay high interest on savings accounts, need to raise awareness on interest rates.
New private banks are better
Looking at the latest savings account interest rates, the new private banks, Bandhan Bank, offer 7.15 percent and IDFC First Bank seven percent. Other private banks offer interest rates of up to 6.75 percent. These interest rates are higher compared to leading private and large public sector banks. Big private banks like HDFC and ICICI offer interest rates of just three to 3.5 percent on savings accounts. The latest figures from Bank Bazaar show that it is very low among public sector banks. State Bank of India offers only 2.70 percent and Bank of Baroda 2.75 percent.
The minimum balance is high
Private banks are interested in impressing middle-class people and self-employed professionals who do jobs. Banks that usually offer higher interest rates on savings accounts are required to maintain a minimum balance (minimum balance). Currently, there is a requirement to keep a minimum balance of Rs.500 to Rs.10,000 in savings accounts of private banks. Private banks have a higher minimum balance requirement compared to public sector banks. The minimum balance in IDFC First Bank should be Rs.10,000. Bandhan Bank has limited it to Rs 5,000. Leading private sector banks like Axis Bank and HDFC have a minimum balance of Rs 2,500 to Rs 10,000. At ICICI Bank, it ranges from Rs 1,000 to Rs 10,000.
Must see the track record
Choose the ones that have a good track record in the list of banks that offer higher savings interest rates. Banks with a long-term track record in cities are better off choosing the ones with the best service, the most branches, and the largest number of ATM centers. Higher interest rates on savings accounts should be considered as a bonus


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :