ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Thursday, October 15, 2020

AP Teachers Transfers Points Calculator

Read also:

AP Teachers Transfers Points Calculator

AP Teachers Transfers Points Calculator - Calculate Entitlement Points in Teachers Transfers. Here is the software which calculates the Entitlement Points in AP Teachers Transfers. Just select your input and this system automatically calculates the Entitlement Points, Service Points, and Special Points. AP Teachers Transfers Points Calculator - Calculate Entitlement Points in Teachers Transfers.
AP Teachers Transfers Points Calculator
AP Teachers Transfers 2020 - AP Teachers Transfers Entitlement  Service Points Calculator, Teachers can calculate their Entitlement Points and Service Points herewith online calculator.

The government of  Andhra Pradesh is conducting Teachers Transfers in the month of July/August 2020. The Entire process of Transfers is depended upon the points getting by the teachers. The next place of Transfer will be decided by the points which teachers are getting in two ways. 1) Station/School Points and 2) Service Points.

Govt has given clear guidelines on how the points will be calculated through the GO.Ms. No.___. As per the GO only an online calculator for the calculation of transfer points. In this calculator, you may follow the simple steps to calculate your Transfer Points.
  1. Select Date of Joining in the Present school (DD / MM / YYYY)
  2. Select the Category of the School
  3. Select Date of 1st Appointment (DD / MM / YYYY)
  4. Click on submit to know your School Points and Service Points

Check your service points Here 


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :