ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Tuesday, October 6, 2020

AP ECET Results 2020 Released

Read also:

AP ECET Results 2020 Manabadi (Released) – ECET Rank Card Download @ sche.ap.gov.in

AP ECET Results 2020, Rank Card Download Name Wise: Andhra Pradesh ECET Examination result with marks and score Released on 6th October at 11am in the official website sche.ap.gov.in. Students can download their Manabadi AP ECET Result and Rank card from schools9, indiaresults websites.


Name of the ExamAP ECET 2020
Responsibility:JNTUA
On behalf ofAPSCHE
Exam date14-09-2020
Result Release date06-10-2020 at 11AM – Released
Official websitesche.ap.gov.in

A Common Entrance Test designated in full as Andhra Pradesh Engineering Common Entrance Test for Diploma Holders and for B.Sc.(Mathematics) Degree Holders and in short as AP ECET 2020 will be conducted by JNT University Anantapur on behalf of the Andhra Pradesh State Council of Higher Education for the academic year 2018-19 in accordance with G.O.Ms.No:24 Education (EC) Department dated:18.03.2004, G.O.Ms.No:25, dated:28.06.2006 and G.O.Ms.No:19, dated: 02.02.2008 For Diploma Holders and G.O.Ms.No.57 (EC2) dated:12.05.2008 & G.O.Ms.No58 (EC2) dated:12.05.2008 for B.Sc.(Mathematics) degree holders.

AP ECET Results 2020 with Marks && AP ECET 2020 Rank Card


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :