ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, September 23, 2020

Teachers Card Download and Edit process in the CSE website

Read also:

Teachers Card Download and Edit process in the CSE website


  • టీచర్లందరూ మీ School log in లో కి వెళ్ళి -->Services  లోకి  Teacher information System  లో మీ details  సరిగా ఉన్నయో లేవో check  చేసుకొనగలరు.
  • Date of joining in service,
  • Date of joining in school,
  • Date of birth, Cell no, Spouse details,
  • HRA, Transfer details, etc ను check చేసుకొని Edit చేసుకోగలరు. Saveచేసుకొనగలరు.
  • Process లోకి వెళ్ళి మీ Treasury id తో  Teacher card download చేసుకోగలరు.
  • Master data లో mistakes కనపడుతున్నవి  check చేసుకొని Edit చేసుకోగలరు. Saveచేసుకొనగలరు.
  • Transfer Application  లో ఈ  సమాచారము default గా వచ్చును.
  • TIS లో ఉన్న cell no  కు Transfer Application కు OTP వచ్చును.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :