ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Tuesday, October 15, 2019

Cutting and stitching of uniform cloth Instructions

Read also:

All the District Project Officers of SSA in the state are aware that the government has issued a policy direction that the cloth for uniforms for the students studying in government and aided schools shall be given to mothers only and the stitching charges to be released @ Rs.40/- per pair to the mothers accounts only.

Cutting and stitching of uniform cloth Instructions

Cutting-and-stitching-of-uniform-cloth-Instructions
2. The District Project Officers are requested to note the procedure given in the following lines for implementing the program:

a. The cloth delivered by the supplying agency i.e., APCO at the Mandal point should be cut from as per the requirement of each school (not as per the sizes of the students, it will be cut as per the total requirement of boys and girls of the school) at the Mandal point in the presence of the Parents Committee of the school concerned and be handed over to the Parents Committee for distribution to the mothers at the school point. The MEO and the CRP should undertake this work and the cutting charges for arranging school wise cutting shall be met from the MRC grants.
b. Once the Parents Committee takes the cloth to the school point, the same will again be cut as per the student wise requirement (as per the standard sizes of the students, but not as per the stitching requirements of each child) in the presence of the mothers and the Education and Welfare Assistant of Grama Sachivalayam and be handed over to the mothers who would in turn get the cloth stitched at their level through their tailors as per their choice.
c. The expenditure of transport from Mandal point to school point and the cost of cutting at the school level shall be met from the composite school grant of the schools concerned.
d. The mothers may be requested to take up the stitching and then stitching charges will be released to their accounts once the AMMA VODI accounts are ready for operationalization.
e. The supply of cloth by APCO has been taken up as per the indent placed by DPOs based on last year's enrolment. If there is additional enrollment in any school, the MEOs may first exhaust the schools based on the current enrolment and if few schools are left over, the details to be furnished immediately to arrange for the supply of cloth to those schools in the next phase.

3. The District Project Officers may direct MEOs and CRPs to attend to this item of work with due diligence and without giving scope for any deviation at any level.

Measurements for distributing the cloth for the students for getting the uniforms stitched at parents level

Boys
Boys
Girls(1-5th)
Girls1-5th
Girls(6th-8th)
Girls(6th-8th)


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :