ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Tuesday, October 15, 2019

CPS PRAN Application Form for state govt employees

Read also:

CPS PRAN Application Form New CPS PRAN Account Form for State Govt Employees. Contributory Pension Scheme / NPS Application Form. Download the CPS New PRAN Number Allotment Form for State Government Employees for Andhra Pradesh, Telangana Tamilnadu. All-State Government employees who are appointed after 1.4.2009 can download this CPS Application Form and get the New CPS PRAN Account Number. Details and Application form in PDF is given below. Subscriber Registration form NPS - NSDL. Application for Allotment of Permanent Retirement Account Number (PRAN) Subscriber registration form (S1) Form. DDO Covering Letter for CPS /PRAN Application Form Annexure S5 Covering letter for Subscriber Registration Application Forms.

CPS PRAN Application Form New CPS/ PRAN Account Form for State Govt Employees

NATIONAL PENSION SYSTEM (NPS) – SUBSCRIBER REGISTRATION FORM generally called S1 Form. The Below forms are useful for Grama Sachivalyam / Village Secretariat Employees who are selected through Village Secretariat Recruitment.
CPS-PRAN-Application
The New CPS PRAN Subscriber Application form contains 16 Columns. Candidates/ Employees have to fill the data applicable to them exactly as in their documents.
1. PERSONAL DETAILS
2. PROOF OF IDENTITY (Pol)*
3. PROOF OF ADDRESS
4.1 CORRESPONDENCE ADDRESS DETAILS
4.2 PERMANENT ADDRESS DETAILS
5. CONTACT DETAILS
6. OTHER DETAILS
7. SUBSCRIBER BANK DETAILS
8. SUBSCRIBERS NOMINATION DETAILS
9. NPS OPTION DETAILS
10. PENSION FUND (PF) SELECTION AND INVESTMENT OPTION
11. DECLARATION ON FATCA
12. DECLARATION BY SUBSCRIBER
13. DECLARATION BY EMPLOYER
14. DECLARATION BY EMPLOYER/ CORPORATE
15. DECLARATION BY THE AGGREGATORAfter filling the CPS Application Form, the form to be submitted to DDO. After getting attested from DDO and STO the form to be submitted to KARVY Office along with relevant documents.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :