ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, October 14, 2020

Engagement of Sanitary Workers under School Sanitation

Read also:

Engagement of Sanitary Workers under School Sanitation

Engagement of Sanitary Workers under School Sanitation Instructions - Issued - Reg Memo .No. ESE02-28021/21/2019-MDM -CSE, Dated:14/10/2020 of Director of Mid Day Meal & School Sanitation, Andhra Pradesh.


Engagement of Sanitary Workers under School Sanitation

Ref: 
1) Instructions of the Hon'ble Chief Minister of A.P during the review meeting held on 03.06.2020.
2) Instructions of the Principal Secretary to Govt., School Education Dept., during the review meeting held on 04.06.2020.
3) Lr.No. ESEO2-27023/1/2020-MDM-CSE, Dated:20.08.2020 of this office 
4) Memo NOSEDNOCSE/887/Prog-l/A1/2020,Dated:20.08.2020. 
5) Proc.Rc.No.ESE02-28021/21/2019-MDM-CSE,Dated:15.09.2020.

All the District Educational Officers in the state are requested NOT to take any action on the orders issued in the reference 5th cited and instruct the concerned subordinate officers/ HMs accordingly, until the issue of revised guidelines in this regard by the Department.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :