ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు
ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, October 12, 2020

ek bharath sresht bharath

Read also:

All students should participate in this Quiz for awareness on Ek Bharat Shreshtha Bharat (EBSB) to create the concept of integration among the students.

EK BHARATH SRESHT BHARATH
రాష్ట్రం లోని అందరు ఉపాధ్యాయులు పాఠశాలలో చదువుతున్న విధ్యార్దులందరితో క్రింద ఇచ్చిన గూగుల్ పామ్ లో ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ పై క్విజ్ కార్యక్రమం లో పాల్గొనేట్లు చేయాలని విద్యాశాఖ సూచనలు.
EK BHARATH SRESHT BHARATH-ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ ప్రశ్నావళి
Student Name
Name of the School
Class of the student
Select your District Name
1.ఈ ప్రముఖ వ్యక్తి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు?
2. ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఏ రాష్ట్రం తో జత చేశారు?
3. పంజాబీ అక్షరమాలలో అ,ఆ ని గుర్తించండి.?
4 పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అని పంజాబీ భాషలో ఏ విధముగా తెలుపుతారు?
5. 'నమస్కారము' అని పంజాబీ భాషలో ఈ విధముగా అంటారు?
6. 'మేరా నావ్ శిరీష' అనే పంజాబీ వాక్యాన్ని తెలుగులో ఎలా గుర్తిస్తారు?
7. 'కృతజ్ఞతలు' అని పంజాబీ భాషలో ఏ విధముగా తెలుపుతారు?
8. 'జీరో 'అనే పంజాబీ పదాన్ని తెలుగులో ఏ విధముగా తెలుపుతారు?
9. 5' సంఖ్యను పంజాబీ భాషలో ఈ విధముగా పలుకుతారు?
10. 'మైనూ మాఫ్ కరో' నీ పంజాబీ పదానికి తెలుగు అర్థం గుర్తించండి?


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :