ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Saturday, September 26, 2020

APGLI raised policy details

Read also:

You can find out the details of when APGLI was raised by clicking the link below

Tips to View Policy Details

1.Please quote correct policy numbers in the Schedule to avoid missing credits.

2.Submit proposal forms whenever the APGLI premium is increased to obtain additional policies.

3.Proposal form has to be submitted before (53) years of age.

4.APGLI policies do not lapse.

5.The premium rates are low.

6.APGLI premium is exempted from income tax under Section 80C.

7.Attractive bonus rates.

8.The State Govt. employee can contribute a maximum premium of up to 20% of the basic pay, irrespective of slab rates.

9.The Government enhanced the Insurable Age from (48)years to (53)years vide G.O.Ms.No.16 FINANCE (ADMIN.II) DEPARTMENT Dated:17-02-2011.

10.The Government Extended Andhra Pradesh Government Life Insurance Scheme to the Municipal Employees including Municipal Teachers except the employees of GHMC, GVMC, and VMC vide G.O.Ms.No.25 FINANCE (ADMIN.II) DEPARTMENT Dated:03-03-2011.

APGGLI_PoliCy_Details


క్రింద ఉన్న లింక్ ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఎప్పుడెప్పుడు APGLI పెంచారో వాటి వివరములను తెలుసుకోవచ్చును.

Find your policy Details


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :