ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, July 8, 2019

Google Neighbourly-Want to know what’s happening nearby?

Read also:

Google Neighbourly(what's happening near you)

App description: 

Do you want to know what's happening around in your place? Do you want suggestions from your neighbors to recover from your problems? Do you want to know the people's opinion on a particular activity around your place? do you want photos from your neighbors recent festival? Do you want your locality information for all these queries to avoid google is launched Google Neighbourly? your information should be safe and easier to maintain. it shows the only photo with your name only. Currently, it is in development mode.
Google neighbours

App specifications:

  • you can ask questions to your friends.
  • You can conduct opinion polls.
  • You can share your updates.
  • You can share your pictures.
  • You can create your own events.
  • You can search browse the web pages information.
  • Your information should be safe (it's showing your image with name only).
App Type: Social
No of downloads: 5,000,000+
Rating: 5.0
Steps to install: Go to play store and search with Neighbourly and click on install and register with email or phone number.
Google neighborly best android app download here 


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :