ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, July 10, 2019

Best android app for scanning images(Scanner Pro)

Read also:

Scanner Pro(Scan images ,bar code,QR codes)

App Name: Scanner Pro
App Description: Scanner Pro is speedy and simple to utilize, No Need to Hold your Camera Still simply place your archive and output, the report will be changed over to PDF and jpeg; prepared to spare, share with messages and much more.

ScannerPro

App Features : 
 • Camera Scan, ( Original, Black and White, Grayscale), 
 • See Thumbnail, 
 • Corner Selection, 
 • Spare Format in PDF and jpg., 
 • Harvest Next Save, 
 • Add documents to ( Dropbox, Google Drive and considerably more), 
 • Spare And Share Via, (Cloud, Gmail, Email, ChatON, WeChat, Whatsapp, 
 • Direct Point Scan, 
 • Get immediate Link, 
 • Spare Link, 
 • Search Contents, 
 • Examined Code List with Link, Date and Time, 
 • Send Code List or Select Code to share, Via ( Gmail, Email, SMS, ChatON, 
 • Examined rundown Number with Image Logo, Date and Time, 
 • Code List with Logo Link and Number, 
 • Alter Code clear List.
App Type: Tool
App Rating: 2.0
App Downloads: 5000+


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :