ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, June 5, 2019

How to claim your pf

Read also:

How to claim your provident fund-process

For claim the provident fund you have to fulfill the below criteria. 
  • Your UAN number should be active. if you UAN is not active to activate your UAN number. Click here & To check your UAN status(active or not ) check here 
  • Your UAN number linked with Aadhar card and pan.
  • Your Aadhar and pan and bank account should be verified by respective organizations.
1. Go to the official website of EPFO click here
2. Login with your UAN number and password with the captcha code after successfully logged into your account dashboard should be like below.
Dashboard
To claim your pf account click on the online services then click on clime(form 31,19&10C&10D).

Here form 31 means claim the amount with continues to currently work on organization. Form 19&10C means claim the amount with changing to another organization. You can claim 90% of pf amount from your account.

After clicking on clime link, it will ask bank account last 4 digit number, enter the 4 digit number and click on verify then one window prompt is open for your acceptance. click on selecting the form in I want to apply or section and fill the form and they will send the OTP to the register mobile number of your Aadhar card. enter the OTP and submit the form .with in one week you will get the money credit into your bank account number. below images represent step by step process.
profile
Terms and Conditions prompt
Verification
Details form
To check claim status click on online services==>track claim status.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :