ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Friday, June 28, 2019

Vizianagaram Skill Connect Drive

Read also:

Vizianagaram Skill Connect Drive on 30 June 2019 @ SSSS Degree College, Vizianagaram

Jobfair

Drive Details:

Participating company  Hetero Drugs Limited
Mela Name Vizianagaram Skill Connect Drive on 30 June 2019 @ SSSS Degree College, Vizianagaram
Mela Description Vizianagaram Skill Connect Drive on 30 June 2019 @ SSSS Degree College, Vizianagaram
Drive StartDate 2019-06-30
Drive EndDate 2019-06-30
Drive Location Vizianagaram
Drive Venue SSSS Degree College, Vizianagaram

Job Details:

Organization Name Hetero Drugs Limited
Job Role Production, Quality Control
Qualification UG
Specialization --
Salary 10000
Job Location Vizianagaram
Description --

How to apply for the job

Step1: First register with your details click here
Step2: Then you have to apply for jobs as per your qualification  Apply for job


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :