ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు
ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, June 26, 2019

Visakhapatnam Job Fair on 30-06-2019

Read also:

Visakhapatnam Job Fair on 30-06-2019 @ AU APSSDC Siemens CoE opposite Mechanical engineering Block, Ambedkar Auditorium, Vizag ( Only for Diploma, ITI, B.Tech passed outs)


Vizag_JobFair

Drive Details:

Participating company  21st Century Software Solutions Pvt Ltd
Mela Name Visakhapatnam Job Fair on 30-06-2019 @ AU APSSDC Siemens CoE opposite Mechanical engineering Block, Ambedkar Auditorium, Vizag ( Only for Diploma, ITI, B.Tech passed outs)
Mela Description Visakhapatnam Job Fair on 30-06-2019 @ AU APSSDC Siemens CoE opposite Mechanical engineering Block, Ambedkar Auditorium, Vizag ( Only for Diploma, ITI, B.Tech passed outs)
Drive StartDate 2019-06-30
Drive EndDate 2019-06-30
Drive Location Vizag
Drive Venue AU APSSDC Siemens CoE opposite Mechanical engineering Block, Ambedkar Auditorium, Vizag

Job Details:

Organization Name 21st Century Software Solutions Pvt Ltd
Job Role US IT recruiters/Software Developers/Frontend Devp
Qualification Diploma
Specialization --
Salary 10000
Job Location Visakhapatnam
Description Diploma/B.tech

How to apply for the job

Step1:First register with your details click here

Step2:Then you have to apply jobs as per your qualification Apply for Visakhapatnam Job Fair


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :