ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Friday, October 16, 2020

NEET Result 2020

Read also:

NEET Result 2020 Name Wise Rank Card AIR, Cutoff Marks, Score, Merit List @ ntaneet.nic.in

NEET Result 2020 Live Updates: NTA to announce NEET-UG 2020 Result today at 4 PM
NEET UG 2020 result will be announced on Friday, October 16, 2020, on the official website of the exam - ntaneet.nic.in. The National Testing Agency (NTA) is likely to release NEET result 2020 by 4.00 PM. Stay connected with us for the latest updates on the NEET Result announcement.

Students can visit the official website of the exam - ntaneet.nic.in - to check and download their NEET 2020 Result. The NEET 2020 Scorecard and the cut-off list will be available on the official website by today evening.
NEET Result 2020 Name Wise Rank Card AIR, Cutoff Marks, Score, Merit List @ ntaneet.nic.in

Candidates aspiring to get admission in MBBS/BDS courses in national level Medical colleges across India have to qualify for the NEET examination with good merit. Candidates can check NEET category-wise cutoff marks 2020 from the official portal and can assess whether they got the required marks or not. Candidate appeared for the NEET examination this year can go through the article to check elaborated information regarding the NEET result, percentile, scorecard, rank card, merit list, all India rank, and other major info.

NTA NEET Result 2020, Score Card Download – Important Details

Conducting Authority National Testing Agency (NTA)
Name of the Examination National Eligibility cum Entrance Test (NEET)
Academic session 2020-2021
Course MBBS/BDS
Date of exam 13th September
Exam centers
Category NEET 2020 Result 
NEET 2020 Result Release Date Released on October 16th, 2020
Official website ntaneet.nic.in

NEET 2020 Cut Off Marks

Candidates can check NEET 2020 Cut Off Percentile vs Marks Cut Off from the following table.
Conducting Authority National Testing Agency (NTA)
Name of the Examination National Eligibility cum Entrance Test (NEET)
Academic session 2020-2021
Course MBBS/BDS
Date of exam 13th September
Exam centers
Category NEET 2020 Result 
NEET 2020 Result Release Date Released on October 16th, 2020
Official website ntaneet.nic.in

NEET Seats Reservation

  • 15% of seats are reserved for SC candidates.
  • 5% seats are reserved for ST candidates.
  • 2% reserved for OBC candidates.
  • For EWS is subjected to norms of Ministry.

How to Download NEET Result 2020

  • Visit the official portal, ntaneet.nic.in
  • On the homepage, NEET Result 2020 Link will be available
  • Click on it and enter the required details like register number, etc.
  • Tap on the submit button.
  • The NEET Result 2020, Rank, AIR, Score, Cutoff marks will appear on the screen.
  • Check the answers with the corresponding set and take a printout for reference.
Check HereDownload NEET Result 2020 & Score Card – Available here 


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :