ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, October 14, 2020

Maintainance of student attendance register uniformly

Read also:

Maintainance of student attendance register uniformly

The attention of the Regional Joint Directors of School Education and District Educational Officers in the State are invited to the subject cited, in respect of reopening of schools from 2 November 2020 it is informed to the field level functionaries that, not less than 50% of teachers should attend daily to their schools. Teaching staff should utilize their availability of leave on a proportionate basis instead of being utilized on regular basis. However, if any er wants to utilize they're turned on a proportionate basis maximum 2 2 C.Ls only). leave on a working day, the individual is to be for the months of November & December 202 In this context, all the undermentioned officers are hereby requested to issue instructions to the filed lever functionaries that teaching staff should utilize their leave on proportionate başisin the above said manner only.

నవంబర్ 2 నుండి పాఠశాలలు తెరిచిన సందర్భం లో ఉపాధ్యాయులు ప్రతిరోజు 50% కు తగ్గకుండా హాజరు అవ్వవలెను.CL's ఉపయోగించు సందర్భంలో నవంబర్, డిసెంబర్ 2 నెలలు కు కలుపి 2 1/2  CL's మాత్రమే వాడవలెను అని డైరెక్టర్, పాఠశాల విద్యాశాఖ వారి సర్కులర్.

generalissues.info_circular on maintenance of attendance register  Dt-12-10-2020


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :