ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు
ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Friday, October 9, 2020

JagannanaVidyakanuka-Distribution of School kits-Certain instructions-clarification

Read also:

JagannanaVidyakanuka-Distribution of School kits-Certain instructions-clarification

Subject:-School Education-JagannanaVidyakanuka-Distribution of School kits-Certain instructions-clarification issued-Regarding.

Ref:- This office even proceedings dated 22.08.2020, 29.08.2020, 30.09.2020, 06.10.2020 & 07.102020.

The attention of all Regional Joint Director's, District Educational Officers and Additional Project Directors, Samagra Shiksha in the State are requested to issue instructions to the concerned departments by duly informing that the parents/guardians of Residential Schools run by all managements (KGBV, APREI, APSWR, APTWR, GTW, etc.,) may be permitted to collect Jagannana Vidya Kanuka at their convenience irrespective of the schedule mentioned in the references read above, they may also collect the JVK Kits after reopening of schools and give wide publicity in the districts concerned by duly following Covid-19 Guidelines.


JagannanaVidyakanuka-Distribution of School kits-Certain instructions-clarification issued


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :