ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Friday, October 9, 2020

Information called for Saction of HM Posts to upgraded High Schools

Read also:

*పీఆర్సీకి మోక్షం కలిగేనా-ఆరు వాయిదాల తర్వాత సమర్పణ*
*ఎప్పటి నుంచి అమలు-డీఏ పై ఏం చేస్తారు తదితర వివరాలు Click Here

Information called for Section of HM Posts to upgraded High Schools


Subject:-Information called for Section of HM Posts to upgraded High Schools. Memo. Rc.No.33/(A&I)Estt.II/ 2016 Dated:09/10/2020 Sub: School Education–Sanction of Headmaster posts to the Upgraded High Schools in the state – Certain information – Called for – Reg.
Read:
1. Govt. Memo.No.9116/Ser.I(1)/2015, Education, Dated.19.12.2015. 
2. This office Proc.Rc.No.33/A&I/2017, dated: 15-6-2016,1-6-2017 and 27-3-2018.
3. This office Lr.Rc.No.33/(A&I)Estt.II/2016, dated: 24-4-2019 addressed to the Govt.
4. Remarks were called for by the Govt. in the e-office file.

The attention of all the District Educational Officers in the State is invited to the reference 2nd read above, wherein they were requested to furnish the information in the prescribed proforma regarding sanctioning of Headmaster posts to the upgraded high schools in the State. Accordingly, the data has been obtained from all the districts and consolidated the same. The said data reveals that 400 Govt. Z.P. Management schools were upgraded and running without the posts of Head Master and these schools have required Headmaster posts. The district-wise details are as follows:
Information called for Saction of HM Posts to upgraded High Schools

District Name and No. of Headmaster posts required
1 Srikakulam 7
2 Vizianagaram 20
3 Visakhapatnam 14
4 East Godavari 28
5 West Godavari 24
6 Krishna 30
7 Guntur 32
8 Prakasam 28
9 Nellore 4
10 Kadapa 15
11 Kurnool 120
12 Ananthapur 60
13 Chittoor 18
TOTAL - 400
Further, they are informed that, in the reference 3rd read above, a proposal has been submitted to Govt., towards the sanction of 400 Headmasters posts duly suppressing LFL vacant Headmaster posts in the State. But, Govt. in the ref. 4th read above has requested to furnish certain information in this regard.
Therefore, all the District Educational Officers are hereby requested to submit the information in the prescribed Proforma-I i.e., identify and suppress @ 2 Drawing/ Art/ Craft Posts where there are non-useful in the schools, to sanction one Headmaster post (Example: in Srikakulam 7 actual Headmaster posts are required, as such14 Drawing / Art / Craft posts to be identified to suppress) from their districts on or before 16th October 2020, to submit the consolidated information to the Govt., for sanctioning a required number of Headmasters posts for upgraded High Schools in the State.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :