ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, October 12, 2020

Global hand wash day on 15.10.2020 instructions

Read also:

Sub: Samagra Shiksha-Strengthening Swachh Vidhyalaya–Conduct of Global Handwashing day on 15th October 2020–Celebration by students and teachers in Schools–Instructions issued-Reg.

Ref:

1 Letter No: EDU/2019/1 from UNICEF and MoHRD Dt: 18.01.2019

2 Lr.No.17-3/2019-EE-1,Dt: 01.04.2019 from Under-Secretary (EE-1), MHRD, Go

The Attention of the District Educational Officers/ & Additional Project Coordinators, SS, in the state is informed that the MHRD partnership with the UNICEF and CEE has proposed to organize Global Handwashing day on 15th October 2020. The COVID-19.


pandemic provides a stark reminder that one of the most effective ways to stop the spread of a virus is also one of the simplest: hand hygiene, especially through handwashing with soap. To beat the virus today and ensure better health outcomes beyond the pandemic, handwashing with soap must be a priority now and in the future. This year’s theme, “Hand Hygiene for All”, calls for all of society to achieve universal hand hygiene. As part of ongoing Strengthening Swachh Vidyalaya Initiative, would like to launch a handwashing campaign on ‘Handwashing for All’ in all government schools of Andhra Pradesh. The theme for both the following events would be “Importance of Handwashing in combating Pandemic like Covid-19” (CLEAN HANDS SAVE LIVES)”.The following activities which would help in improving the WASH status in schools, thereby achieving the objectives of Strengthening Swachch Vidyalaya Initiative.

Global Handwashing day

Therefore, the District Educational Officers / Ex- Officio Project Coordinators and the Additional Project Coordinators of the Samagra Shiksha in the state are instructed to conduct the Global Hand Wash day on 15.10.2020 and give necessary instructions to all Head Masters/Principals to conduct the above programme and upload the videos, photos and district top 3 winners with name, schools, class, name of the Mandal and name of the district in Email ID: swachhpatasala@gmail.com and also upload the images in the following social media websites and give wide publicity to participate the students in Whatsapp groups in the above programme.

Download the GO Copy


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :