ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, October 7, 2020

encashment of Earned Leave

Read also:

Sub:- SE–Ananthapur District–Certain allegations against two teachers A.Rama Krishna, and C.V.Pushpa Latha for encashment of Earned Leave and not recorded in their SRs-Circular Issued-Reg.


The attention of all the Regional Joint Directors of School Education and the District Educational Officers in the State is invited to the subject matter and they are informed that it has come to the notice of the state authorities that teachers have converted their EL encashment and not recorded the details in their Service Registers.

Encashment_on_earned_leave

Therefore, all the Regional Joint Directors of School Education and District Education Officers in the State are requested to immediately get all the leave encashment orders of all from the year 2014-15 onwards at the MRCs and find out any teacher /HM earned leave has been converted into cash and not recorded in the respective Service Books. If any irregularity is found in this regard, take appropriate disciplinary action against those concerned and mandating, the compliance report should be submitted to the undersigned by 20-10-2020.

In the case of teachers in high schools, the Headmasters concerned have to verify and furnish a report to the RJDSE concerned by 20-10-2020.

Download the GO Copy


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :