ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Saturday, October 10, 2020

Clarification on JVK Kits to 5th, 7th, 8th students

Read also:

Clarification on JVK Kits to 5th, 7th, 8th Students and Adopt 2020-21 Database for Distribution of JVK Kits

Clarification on JVK Kits to 5th, 7th, 8th Students and Adopt 2020-21 Database for Distribution of JVK Kits. Clarification on JVK Kits to 5th, 7th, 8th Students Jagananna Vidya Kanuka to 5/7/8th Students in New Schools. Rc.No.1214144/PLG/2020 10/10/2020 Rc.No.1214144/PLG/2020 10/10/2020  Govt has decided to adopt the 2020-2021 database for distribution of JVK Kits. A submodule will be created for classes 5th, 7th & 8th separately to avoid confusion for distribution.  Arrangements will be for shifting the material from the existing schools to new enrolled schools and distribute JVK Kits to the students by duly updating the data in the school logins.

Clarification on JVK Kits to 5th, 7th, 8th Students and Adopt 2020-21 Database for Distribution of JVK Kits

Sub:-School Education - Jagannana Vidya Kanuka– Distribution of  School Kits – Certain instructions Instructions issued – Regarding.
Ref:- This office even proceedings dated 22.08.2020, 29.08.2020, 30.09.2020, 06.10.2020 & 07.102020.
ORDER:-
All the Regional Joint Directors, District Educational Officers, and Additional Project Directors, Samagra Shiksha in the State are informed that the Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh launched the prestigious flagship program “Jagananna Vidya Kanuka" on 8th October 2020 for distribution of the student school kits consisting of 1-School Bag, 1-Belt, Pair of shoes & two Pairs of Socks, 3 pair of Uniforms along with Notebooks, Work Books and Text Books to school children studying in Government management schools, aided schools and Registered Madarasas of Andhra Pradesh.

Further certain queries have been raised by Head Masters with regard to accommodate new enrolment (2020-2021) of Class 1 students in JVK mobile application in the existing database to migrate 5th, 7th, & 8th class students in the promoted schools for distribution of kits.

In this context the JVK kits mobile application was enabled in the existing database as such indents were placed for procurement based on that database only. Now after the requests/concerns raised by the Head Masters and after holding a video conference with all Additional Project Coordinators of Samagra Shiksha on 9-10-20, it is decided to adopt the 2020-2021 database for distribution of JVK Kits. And also a submodule will be created for classes 5th, 7th & 8th separately to avoid confusion for distribution.

Therefore Regional Joint Directors, District Educational Officers, and Additional Project Directors, Samagra Shiksha are requested to make necessary arrangements for shifting the material from the existing schools to new enrolled schools and distribute JVK Kits to the students by duly updating the data in the school logins provided for the said purpose.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :