ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, September 30, 2020

YSR Aarogyasri Sanction of Post-operative sustenance allowance

Read also:

YSR Aarogyasri Sanction of Post-operative sustenance allowance

Dr.YSR Aarogya Aasara under Dr. YSR Aarogyasri scheme-Sanction of “Post-operative sustenance allowance” to all the Pregnant women G.O.RT.No. 424.

HM & FW Department–Dr.YSR Aarogya Aasara under Dr YSR Aarogyasri scheme-Sanction of “Postoperative sustenance allowance” to all the Pregnant women who undergo deliveries (caesarean and Normal deliveries) in Dr YSR Aarogyasri empanelled hospitals– Amendment to the G.O.Rt.No.647, HM&FW(I.1) Dept, Dt: 29.11.2019-orders–Issued.
YSR_Arogya_sri

Read the following:-

1) G.O.Rt.No.550, HM&FW(I.1) Department, Dated.26-10-2019.
2) G.O.Rt.No.554, HM& FW(I.1) Department,Dated.28-10-2019.
3) G.O.Rt.No.647, HM&FW(I.1) Department, Dated.29-11-2019.
4) From the CEO, Dr.YSRAHCT, Guntur, e-file No.YSRAS-21/1/2020-CEOYSRAS, Dated.28.09.2020.

ORDER:
Government after careful examination of the proposal of the CEO, D.YSRAHCT, Guntur in the reference 4th read above and in partial modification of the orders issued in the reference 3rd read above, hereby accord permission to the CEO, Dr.YSRAHCT, Guntur to provide Dr.YSR Aarogya Aasara to all the pregnant women who undergo deliveries (Normal / Caesarean) in Aarogyasri empanelled network hospitals and enhance the Aarogya Aasara amount to Rs.5000/- to normal deliveries and Rs.3000/- to caesarean section deliveries.

The Chief Executive Officer, Dr YSR Aarogyasri Health Care Trust, Guntur shall follow convergence approach with JSY (Janani Suraksha Yojana), so as to utilise the Government funds optimally and take necessary action accordingly.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :