ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, September 28, 2020

Renewal of (3729) Contract Faculty working in Govt

Read also:

Intermediate Education–Government Junior Colleges – Renewal of (3729) Contract Faculty working in Govt. Junior Colleges in the State for 12 months with a gap of 10 days for the Academic Year 2020-2021 – Permission – Accorded – Orders –Issued.

Renewal of (3729) Contract Faculty working in Govt

Read the following:
1) G.O.Rt.No.217, School Education(IE)Dept., dated:20-08-2019. 
2) From the Spl.CIE, AP, Guntur, Letter Rc.No.Ser.II-2/3295869/200, Dated:-03-2020. 
3) From the Secretary to C.M., CMP No.791/Secy-CM/2020, dated:26-08-2020.
ORDER: 
In the circumstances reported by the Special Commissioner of Intermediate Education, A.P.Guntur vide letter 2nd read above, Government, after careful examination of the matter, hereby accord permission to the Special Commissioner of Intermediate Education, A.P., Guntur to renew the services of (3729) Contract Faculty working in Government Junior Colleges in the State for 12 months with a gap of 10 days for the academic year 2020-2021 only in view of the COVID-19 pandemic, as an exceptional case, subject to existing terms and conditions. 
2.The Special Commissioner of Intermediate Education, A.P. shall take necessary further action in the matter accordingly. 
3.This order issues with the concurrence of the Finance(HR.II) Department vide their U.O.No.947279/HR.II/FIN01-FMUOASD/ 217/2019, dated:27-09-2020.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :