ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Thursday, September 24, 2020

Press note For D.El.Ed 1st year examinations

Read also:

Press note For D.El.Ed 1st year examinations


Press note For D.El.Ed.1st year examinations Sept-2020(2018-20 batch)-Hall ticket and NR
Press note For D.El.Ed1st year examinations

  • It is informed that the D.El.Ed., 1st Year (2018-20 batch) Examinations are scheduled to be conducted from 28-09-2020 to 05-10-2020 from 9:00 AM to 12:00 Noon. The Nominal rolls, Hall tickets, Centre wise NR.
  • D-form and Photo Attendance sheets are hosted on the website www.bseap.org of this office.
  • Candidates can download the Hall Ticket from the website and attend to the exam directly.
  • He/She is log in to the website while select their Districts, College name, Candidate name, Stream and download the Hall ticket. All the DEOs are requested to download the Centre wise Nominal rolls, D-form and Photo Attendance sheet of respective districts and same to be supplied to the Chief Superintendents concerned.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :