ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Sunday, September 27, 2020

New CFMS HRMS Id Application form

Read also:

New CFMS HRMS Id Application form - New Employee Id Application Form

New CFMS/ HRMS Id Application form - New Employee Id Application Form. All the New employees who have joined their duties have to obtain their New Employee ID. Now it is also called CFMS/HRMS Id (Previously known Treasury ID). For obtaining their CFMS Id, all the newly appointed employees have to submit the application form for allotment of CFMS/HRMS Id. Download the Application in pdf below and submit to your DDO for further proceedings.

New CFMS HRMS Id Application form-New Employee Id Application Form

New CFMS/ HRMS Id Application form - New Employee Id Application Form. All the New employees who have joined their duties have to obtain their New Employee ID. Now it is also called CFMS/HRMS Id (Previously known Treasury ID). For obtaining their CFMS Id, all the newly appointed employees have to submit the application form for allotment of CFMS/HRMS Id. Download the Application in pdf below and submit to your DDO for further proceedings. 

This CFMS Id is used for all Salary/ Pay related matters. Without CFMS/HRMS Id, Salaries cannot be processed.

Download the New CFMS/HRMS Id Application Form


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :