ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Friday, September 25, 2020

Maternity Leave to GRAMA/WARD SACHIVALLAYM Employees

Read also:

Maternity Leave to GRAMA/WARD SACHIVALLAYM Employees

Maternity Leave to GRAMA/WARD SACHIVALLAYM Employees with full Pay GO 4 Date 25.9.2020. Dept., of GV/WV & VS/WS –Leaves– Sanction of Maternity Leave for (180) days with full pay to Married Women Employees working in the Village / Ward Secretariats –Clarification –Orders –Issued. DEPARTMENT OF GRAM VOLUNTEERS / WARD VOLUNTEERS & VILLAGE SECRETARIATS / WARD SECRETARIATS. Department of Grama Sachivalayam/ Ward Secretariats has issued the orders sanctioning Maternity Leave to all Grama/Ward Secretariat Employees with full pay. Details are given below. G.O.Rt.No.04 Dated:25.09.2020.

Maternity-leaves

Read:-

From the Commissioner, GV/WV & VS/WS e-File.No.GWS01-STMT0MISC/1/ 2020-GWS- GWS01.

ORDER:

1.In the reference read above, the Commissioner/ Director, GV/WV & VS/WS has requested to sanction (180) days of Maternity Leave on full pay to the GSWS Women Employees who are on probation at a consolidated pay of Rs.15,000/- per month as per G.O.Ms.No.152, Finance (FR.I) Department Dated:05.05.2010 and G.O.Ms.No.17, Finance (HR.I-Plg. & Policy) Department, Dated:31.01.2019 on par with State Govt. employees.

2. After careful examination of the proposal, Government hereby informed that “as per Rule 2 of A.P. Fundamental Rules, the Fundamental Rules, apply, subject to the provisions of Rule 3 to all Government Servants paid from the Consolidated Fund of the State and to any other Class of Government servants to which the Government may, by general or special order, declare them to be applicable. The Government may, in relation to the services under their administrative control other than All India Services make rules modifying or replacing any of the Fundamental Rules. As such the present proposal which is part and parcel of A.P. Leave Rules, 1933 (covers under Fundamental Rules) is equally applicable to the Married Women Employees working in the Village / Ward Secretariats”.

3. The Commissioner / Director, GV/WV & VS/WS is requested to take necessary action accordingly.

4. This order issues with the concurrence of the Finance (HR.IV-FR&LR) Department, vide their U.O.No.FIN01-HROCRSR(LR)/46/HR.IV-FR&LR/2020,Dt:23.09.2020 (Comp.No.1219141).

Maternity Leave to GRAMA/WARD SACHIVALLAYM Employees with full Pay GO 4 Date 25.9.2020 Download the GO Below.

Download the GO Copy


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :