ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Saturday, September 26, 2020

D.Ed exams 1st Year postponed

Read also:

D.Ed exams 1st Year postponed Govt Memo

Sub:-S.E-D.El.Ed-D.El.Ed 1st year examinations scheduled to be held on 28.09.2020-Postponed due to spreading Covid-19.
Ref:- 
1. Representations of certain Private D.El.Ed colleges Management Association, AP, dt.nil. 
2. From the DSE, AP. eFile No.ESE02-27024/3/2020-AD-MDM-CSE, dt.24.9.2020.

D.Ed exams 1st Year postponed Govt Memo
The DSE vide e-file 2nd cited, have requested the Govt., to permit the Director of Govt. Examinations, to conduct the D.El.Ed. 1st Year Examinations as per schedule, without further postponement.

However, Govt. after considering the prevailing circumstances due to Covid19, hereby postpone the D.El.Ed 1st year Examinations, scheduled to be commenced from 28th September 2020, until further orders.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :