ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Tuesday, September 22, 2020

Academic–5th Class admissions in all A.P. Residential Schools

Read also:

 Academic–5th class admissions in all A.P. Residential Schools

Sub: Academic–VClass admissions in all A.P. Residential Schools for the academic year 2020-21-Selection of Students- Verification of certificates by the Principals of APR Schools-Instructions-issued.

The process of Random selection (Draw of Lots) of students for admissions into Class V in all A.P. Residential Schools in the state for the academic year 2020 was completed. School wise selection lists are prepared as per the rule of reservation and the options exercised by the students.

The APREI Society will inform all the parents about the selected candidates through SMS and the parents have to download the allotment order to attend for verification of certificates at the APR Schools concerned from 23-09-2020 to 25-09-2020. The parents will be informed to attend the schools concerned along with the original certificates of Caste, special category, PHC/Orphan/Children of defense personnel, Income certificate, study certificate, etc. They will be informed that they need not bring the candidate for verification of certificates and no need of transfer
certificate.

The School wise selection lists are made available on the website and the Principals have to download them for verification of certificates. Application forms of the selected candidates should also be downloaded as per the ID number of the shortlisted candidate and the Username, and password will be provided to the Principals through the mail. All the Principals of APR Schools are directed to follow the guidelines.
5class_admissions1

5class_admissions1


5class_admissions1


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :