ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Friday, January 3, 2020

ZPP election info

Read also:

Elections to Zilla Praja Parishad - 5th ordinary elections -reservations to chairpersons of Zilla Praja Parishad to the categories of scheduled tribes, scheduled castes, backward classes, women.

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 181 of Andhra Pradesh Panchayat Raj Act, 1994, read with Rules issued in G.O.Ms.No.220, PR&RD (Elections & Rules) Department, Dated: 25-05-2006 and subsequent amendments issued from time to time, Go. Ms. No. 176, PR&RD (Elections & Rules) Department, Dated: 28-12-2019.and Circular Memo.No.19839/E&R/2012-8 Dt. 11-06-2013 the Commissioner, Panchayat Raj & Rural Development hereby notify the Reservations to the categories of Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Backward Classes and Women for the offices of the Chairpersons Zilla Praja Parishads as indicated against each district in the Annexure.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :