More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, December 2, 2019

vindam nerchukundam daily activity

Read also:

Vindam Nerchukundam Today lesson

vindam-nerchukundam-radio-lessons
vindam-nerchukundam-radio-lessons
💁‍♂ *"విందాం - నేర్చుకుందాం"*
📻 *నేటి రేడియో పాఠం*
★ తేది : 02.12.2019
★ విషయము :   తెలుగు
★ పాఠం పేరు : "రామన్న కథ"
★ తరగతి : 5వ తరగతి
★ సమయం : 11-00 AM 
★ నిర్వహణ సమయం : 30 ని.లు
〰〰〰〰〰〰〰〰 
✳ *రామన్న కథ
〰〰〰〰〰〰〰〰 
✡ *బోధనా లక్ష్యాలు:*
*విద్యార్థినీ విద్యార్థులు :*
* రామన్న అనే బాలుడు చదువుకోలేక పోవడానికి గల కారణాలను ఊహిస్తారు
* మురికివాడల్లో నివసించేవారి జీవన విధానం ఎలా ఉంటుందో అవగాహన చేసుకుంటారు.
* పట్టణాలలో మురికి వాడలు ఎందుకుంటాయో అవగాహన చేసుకుంటారు
* పెద్ద కుటుంబం, చిన్నకుటుంబం మధ్య జీవన విధానంలో తేడాలను, కారణాలను అవగాహన చేసుకుంటారు.
* వాతావరణ కాలుష్యపు కోరలనుండి కాపాడుకోవడానికి మనమంతా చెట్లు విరివిగా పెంచాలని అవగాహన చేసుకుంటారు.
* ఆట, పాటల ద్వారా శారీరక, మానసికోల్లాసాలను పెంపొందించు కుంటారు.
* సమాచార సేకరణ నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటారు.
★★★★★★★★
✡ *బోధనాభ్యసన సామాగ్రి :*
1.పాఠ్యపుస్తకం   2. పల్లెటూరి చిత్రం గీసిన చార్టు    3. మురికి వాడ చిత్రం గీసిన చార్టు   4. పెద్ద కుటుంబం, చిన్న కుటుంబాల చిత్రాలు     5. డస్టరు     6. సుద్దముక్కలు.
★★★★★★★★
✡ *కృత్యాలు*
*ప్రసార పూర్వ కృత్యాలు:*
కార్యక్రమంలో నిర్వహించబోయే ఆటను గూర్చి తెలుసు కొని ఉండాలి.
*ఆట*
* డస్టరు ఆట' ఆడించడానికి వీలుగా తరగతిలోని పిల్లలందరినీ ఎ, బి అని రెండు జట్లుగా విభజించాలి.
* ఈ రెండు జట్లు తరగతి గదిలో రెండు చివరస పరుసగా నిలబడాలి
* గది మధ్యలో చిన్న వృత్తం గీసి, దాని మధ్యలో డస్టరు ఉంచాలి:
* రేడియోలో సంగీతం మొదలవగానే ఒక్కొక్క జట్టు నుండి ఒక్కొక్కరు వచ్చి, వృత్తం చుట్టూ తిరుగుతూ, డస్టరును తీసుకొని వెళ్ళాలి.
* డస్టరు తీసుకువెళ్ళిస గ్రూపు వారిని అభినందించాలి.
*కృత్యం 1 :*
విన్న సంభాషణల ఆధారంగా రేడియో టీచర్ అడిగే ప్రశ్నలకు తరగతిలోని విద్యార్థు లచే సమాధానాలు చెప్పించాలి.
*కృత్యం : 2 :*
పాఠ్యపుస్తకం 105 వ పేజీలోని పదజాలం శీర్షికలోని పట్టికను నల్లబల్లపై రాసి ఉంచాలి.
కార్యక్రమంలో నిర్వహించే కృత్యాలపై అవగాహన కలిగి యుండాలి.
* ఆటలో భాగంగా రేడియో టీచర్ సూచనలకు అనుగుణంగా ఒక్కొక్క జట్టు నుండి ఒక్కొక్కరిని పిలిచి క్రింది పట్టికలోని ఒక గడిని ఒకరిచేత, రెండోగడిని మరొకరి చేత పూరింపజేయాలి. 
____________
*వివరాలు -- రామన్న గురించి --  మీ గురించి*
____________
1. ఇంట్లో ఉన్న
2. ఇంటిలోని సభ్యులు
3. ఇంటి ముందు వాతావరణ
4. నీటి సౌకర్యం
5. చదువుకోవడానికి సౌకర్యం
6. అమ్మ నాన్నలు
_____________
* అవసరమైన చోట విద్యార్థినీ విద్యార్థులకు సహాయపడాలి.
★★★★★★★★
✡ *పాఠ్యాంశ సంబంధిత పాట:*
🎼  *పాట*
*కార్యక్రమంలో ప్రసారమయ్యే పాటను చార్టు పై రాసి ఉంది. ప్రసార సమయంలో తరగతి గదిలో ప్రదర్శించాలి.*
🎤 *పల్లవి :*
వినరండీ మీరంతా - రామన్న బాధలు
మురికి వాడలో ఆతడు - పడుతున్న కష్టాలు
చీకుచింతలుండనిది - చిన్నకుటుంబం
పెంచుతుంది. కష్టాలను - పెద్ద కుటుంబం
🎻 *చరణం 1:*
బ్రతుకు తెరువు కోసమై - రామన్నకుటుంబం
నగరానికి ప్రక్కనే -మురికివాడ జీవితం
అతడి తండ్రి తెచ్చేటి - కొద్ది పాటి జీతం
జీవించగ చాలదాయె - వారి పెద్ద కుటుంబం
🎻 *చరణం 2:*
పట్టణాలవైపుగా - పల్లె జనం వలసలు
వలసలతో పెరిగిపోవు - మురికి వాడలు
ఉండవచట వారికి - సరియైన వసతులు
కాటేయును వారిని - కాలుష్యపు కోరలు
🎻 *చరణం 3:*
మనసంతా పెంచాలి - మిక్కిలిగా మొక్కలు
కురిపించును మనకు - సకాలంలో వర్షాలు
పండింతురు రైతన్నలు - పుష్కలంగ పంటలు
సిరులు నిండి పల్లెలో - ఇంటింటా వెలుగులు
★★★★★★★★
✡ *పాట ప్రసార సమయంలో*
• మొదటిసారి పాట వచ్చే సందర్భములో చార్టులోని పాటను వేలితో లేదా పాయింటర్ తో చూపిస్తూ చదవాలి.
• రెండవ సారి పాటను, చార్టును చూపిస్తూ రేడియోలో వచ్చే పాటతో జతకలుపుతూ పాడించాలి.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :