ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, December 4, 2019

MDM Month Wise Bill Details

Read also:

Mid Day Meal Scheme was launched by the Government of India which helps poor pupils from rural and urban areas and resolves issues of lack of nutrition, food security and access to education.Mid-Day Meal mobile app is meant for effective monitoring of daily and monthly mid-day meal data to be sent by the schools. The app once installed on an android device, need the Internet to send MDM figures as MDM in charge has the option to send the daily attendance against meals consumed pupil count figures through the app. This simplifies the job of MDM in-charge, who just has to enter his login credentials in the app to feed the data. The higher authorities at Block, District, and State level have a very simple web portal for effective and efficient monitoring of daily as well as monthly data transmission by all the schools falling under their jurisdiction. The authorities would analyze the attendance data for calculating foodgrain allocation to schools. This system introduces transparency in food delivery and utilization mechanism by completely eliminating ghost students/teachers.

MDM Month Wise Bill Details

MDM-Month-Wise-Bill-Details
If you want to know the Month Wise Bill Details follow the below steps.
Step1: Open the below URL Enter your school DISE Code and select the year then click on the submit button. You will get the payment status.
Step2: If want to download the report click on the Download Report button.
Download Bill Payment Status


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :