ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Saturday, December 14, 2019

Implementation of Telugu as a compulsory subject in all schools

Read also:

School Education Department - Implementation of Telugu as a compulsory subject in all schools in the State of Andhra Pradesh - Orders - Issued.
Read the following
1. G.O.Ms.No.86 Education(SE-C&TBP) Department. dated: 02.07.2003
2. G.O.Ms.No.63 Edn(SE&TBP) Dept., dated: 28-8-2007
3. G.O.Ms.No.99 Edn, (SE-C)Dept., dated: 23-11-2007
4. G.O.Ms.No.18 Edn (SE-C&TBP) Dept., dt:29-1-2008
5. G.O.Ms.No.39 Edn(SE-C&TBP) Dept., dated: 2-3-2009
6. G.O.Ms.No128, SE(Prog.I)Dept., dated:31-10-2009
7. G.O.Ms.No.169. SE( PE.Prog.I1)Dept, dated 29-12-2011.
8. G.O.Ms.No.13 S.E.(Exams)Dept., dated:3-3-2016
9. G.O.Ms.No.90 Edn.,(Exams) Dated: 28-11-2017
10. G.O.Ms.No.85. school education (Prog.1) Dept. dated 20-11-2019.

School Education Department - Implementation of Telugu as a compulsory subject in all schools in the State of Andhra Pradesh - Orders - Issued.

ORDER: 
1. In the reference 10th read above, Government have issued orders for converting all classes from I to VI in Primary, Upper Primary and High Schools under all managements into English Medium from the academic year 2020-21 and gradually increasing each further class from the next consequent academic years and also to implement Telugu/ Urdu as compulsory subject depending on the current medium of instruction in all the schools compulsorily in line with the Government orders in the matter.
2. Pursuant to the above, in order to protect, promote and safeguard the interests of Telugu language, and furtherance of existing orders issued by the Government from time to time vide references 1st to 9th read above, after careful examination of the matter, Government hereby order to implement Telugu as compulsory subject in all schools under all managements both Government and private, in the State.
3. The Commissioner of School Education shall take further necessary action in the matter accordingly.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :