ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Thursday, December 5, 2019

Formative assessment-3 FA3 syllabus time table

Read also:

FA3 /Formative Assessment 3 CCE Model Question Papers, Time Table 2019-2020 of TS Schools: FA-III /Formative Assessment -III Model Question Papers, FA3 /Formative Assessment 3 Time Table 2019-2019 of TS Schools. Telangana State PS/Primary School Formative Assessment I, II, III, IV Model Question Papers and Time Table. TS Schools, fa1,fa2, fa3, fa4, unit test,question papers,exam papers,model papers,i to v,primary classes,formative assessment-i question papers, internals,time table,Telugu,English, mathematics,1st,2nd,3rd,4th,5th classes,class-wise,subject-wise question papers, FA 3 CCE Question Papers 2019 Formative Assessment-I VI to X Class Question Papers 2019, I to V (Primary Classes) Formative Assessment-2 Question Papers. TS Schools FAs/Formative Assessment III Model Question Papers, cce summative & formative model question papers.Director of School Education, Telangana state Hyderabad has given the internal exams i.e. Formative Assessments /FA examinations scheduled to be conducted for four times i.e. FA1, FA2, FA3 and FA4, and DSE Telangana has directed to complete the Four Formative Assessment (FA) Test as per schedule in the given dates which were given here.

Formative assessment-3 FA3 syllabus time table

FA3 Time Table 

FA3 Syllabus


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :