ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, December 16, 2019

Dr.YSR Aarogyasri Health Care Trust

Read also:

Health, Medical&Family Welfare Department–Dr.YSR Aarogyasri Health Care Trust–EHS–Release of an amount of Rs.100.00 Crores from B.E-2019-20 under the scheme of Employees Health scheme–Administrative sanction–Accorded-Orders-Issued.
Dr.YSR Aarogyasri Health Care Trust
Dr.YSR Aarogyasri Health Care Trust
Read the following:-
1. From the CEO,  Dr.YSRAarogyasri  Health Care Trust, Lr.No.Dr.YSR/1738/F3/(EHS-AP)/2019-20, Dt:21.10.2019.
2. G.O. Rt.No.2060,  Finance(FMU-HM  &  FW)  Dept, dt.07.12.2019.
ORDER:-
1. In the circumstances reported by the  Chief  Executive Officer,  Dr.YSR Aarogyasri  Health Care Trust in the reference read above and in pursuance of the Budget Release Order issued in the reference 2nd  read above,  Government after careful examination of the proposal,  hereby accord an administrative sanction to the Chief  Executive  Officer, Dr. YSR Aarogyasri Health Care Trust, A.P.  Guntur for an amount of  Rs.1,00,00,00,000/- (Rupees  One  Hundred Crore Only)  from the  BE Provision  2019-20  in relaxation of quarterly regulation orders as advance under Government contribution towards clear off the outstanding claims to the  Network Hospitals under  Employees  Health  Scheme.
2. The Chief  Executive Officer,  Dr.  YSR  Aarogyasri  Health  Care Trust, A.P., Guntur shall take necessary action accordingly.
3. This order issues with the concurrence of the  Finance (FMU-HM&FW- FIN01)  Department vide their U.O. No. U.O.No.6200754/4/FMU.HM  & FW.II/2018 Dated.10.12.2019.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :