ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, September 23, 2019

AP Grama/Ward Sachivalayam 2019 Certificates Upload Link

Read also:

AP Grama/Ward Sachivalayam 2019 Certificates Upload Link

1. Two copies of the application form which was uploaded to the website.             
2. Two photos, on the rear side of which candidate details shall be given             
3. Copy of Hall Ticket             
4. Date of Birth Certificate or 10th class pass certificate               
5. Certificates of all Education qualifications        
6. School Study Certificates 4th to 10th Class          
7. Latest Community Certificate issued by the competent authority             
8. Medical Certificates for PH Candidates, issued by competent Board/Authority.                     a)Medical Certificate for Blind (For VH).
 b)Certificate of Hearing Disability and Hearing Assessment (For HH).                  
 c)Medical Certificate in respect of Orthopedically Handicapped Candidates (For OH).           
9.Sports Merit certificates (In case of candidates selected under sports quota).             
10.Ex-servicemen Certificates (In case of Candidates Selected under Ex-Service Men Quota) issued by competent Unit Head.         
11.Creamy Layer Certificate (For all BC Candidates).             
12. Residence Certificate, if you are claiming local status as a private candidate.             
13. Duly filled & signed Antecedent Verification form downloaded from candidate’s log-in.              14.Certificate of experience issued by the competent district head of the dept including the length of service/weight marks, if any.             
15.Two sets of prints/photocopies of all Certificates that are uploaded to the website (when uploaded Certificates are printed, Hall Ticket no. of the candidate is also printed. Only such copies that have Hall Ticket no. printed are accepted) duly attested by the candidate.             
16. Other Certificates, if any mentioned in Application.

Note: Upload Certificate File Size Must be below or equal to 400 KB (File Type pdf/jpg/jpeg/png).
After Uploading of the Certificates, Please Download Uploaded Certificates zip file from this page take printouts of Certificates for Verification.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :