ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Saturday, July 13, 2019

Self Defense classes to Government school girls

Read also:

Self Defense classes to Government school girls.

Objective of the programme:

A. To improve regular attendance of girl students to the secondary schools/colleges.
B. To equip the girls with self-skills, so that they can avert any kind of awkward situation at the first
instances.
C. To spread a message to the violence-maker that girls are being ready for counter- and awareness is
being developed among the girls in this regard.
D. To empower the girl students in all aspects.
E. To make the Physical Education teacher at each school/college aware of these skills for the future
practice of them as a part of school curriculum.
Self Defense classes to Government school girls
The entire programme is scheduled for 3 months during the academic year 2019-20 covering 30 classes and duration of each class will be 90 minutes. The course will be provided mainly on the techniques of self defense to the girl students.
The Karate training taught through the Self defense programme, not only fights the external enemies
but also fights the inner enemies such as anger, frustration, temptations and helps to fact the problems of life with confidence and ease.

Timings of the Self Defense classes:

1. Every instructor who has been provided by Training Academy has to take two/three classes per week up
to three months.
2. Timing of these classes should be according to the instructions of the Headmaster/Principal of the
school/college.
3. The PETs concerned have to present during the sessions commenced by the professionals.
Download full details of Self Defense classes


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :