ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Thursday, July 11, 2019

Recognised Hospitals List for medical Reimbursement in Andhra Pradesh

Read also:

Recognized Hospitals List for medical Reimbursement in Andhra Pradesh

The given below Hospital list is approved by the AP Government for medical Reimbursement for AP employees.
Recognized-hospitals-list-for-Medical_Reimbursement.

Here is the district-wise total hospitals list.

S.NO Name of the Districts No. of Hospitals As on 01.05.2019 No. of Hospitals As on 24.06.2019
1 Vizianagaram 22 22
2 Srikakulam 21 21
3 Visakhapatnam 74 76
4 Kadapa 38 38
5 West Godavari 42 42
6 Chittoor 83 83
7 Ananthapur 53 55
8 Prakasam 51 51
8 Kurnool 106 108
10 Nellore 51 53
11 Guntur 104 105
12 Krishna 107 108
13 East Godavari 103 103
14 Other States 4 5
Total 859 870


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :