ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Thursday, May 16, 2019

How to register and upload the documents into Digi-Locker

Read also:

Following are the septs to register and upload the documents into Digi-Locker.

Step1: Visit the Digi-Lockerofficial website: https://digilocker.gov.in/   home page like below.
DashBoard
Step2: Click on the signup button and enter the phone number.
Enter your mobile number
Step3: They will sen otp to your number after successfully add the otp screen like below to set the username and password.
Enter the otp
Username and Password
Step4: After setting the username and password. then enter the aadhar id, they will send a message to register the mobile number of aadhar card.

Step5: If in case of aadhar have not verified with mobile number or don't have aadhar please click on link continue here.
Aadhar id
Step6: After successfully log on to Digi-locker dashboard like below.
User dahsboard

How to upload the documents

In your dashboard left side in the sidebar click on the upload documents tab. you can upload directly folder or multiple documents.
Upload Documents


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :