ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Thursday, May 16, 2019

How to pay RTO fines through app

Read also:

How to pay Traffic-Echalans online

Nowadays everything is online, just a couple of minutes to do your work online easily. No need to go to respective centers and stand in a queue. To avoid these types of issues we can make payments online without spending more time.

If you caught by police without wearing a helmet or documents. They will seize your bike or fine related to violation rules.

Most of the people don't know about how to pay the RTO fines (challans) online. Even police officers also said like go the meseva center and pay the challan amount. No need to go to meseva center to pay the challans. Here I am explaining how to pay the challans by online step by step.

Step1: If you are using an android phone, then go to play store and search the app like APe challan. In the search list first one is available like below.

PlayStore
Step2: Register with your email or mobile number.
Step3: After successful registration login into your account. Automatically dashboard like below.
Dashboard
Step4: Enter vehicle number in the input box and click on the search button.
Dashboard

Step5: Then it will display tabs like pending challan payments and paid payments.
Challan
Step6: You will pay the amount by clicking the pay button. Then it will go to the ents mode section (you can pay the money with wallets and net banking or by entering the card details).

Steps7: After a successful transaction, you will get a successful message to your registered mobile number. Also, they will send an email to your respective email. before that, you need to verify the email by using OTP.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :