ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, May 27, 2019

How to modify the details on ration card

Read also:

Process flow for existing Ration Card modifications.

If you want to change the details of the existing valid ration card follow the below steps.
Step1: Visit the nearest bio-photo center and check the validity status of your existing ration card. (In rural areas people visit the grama panchayat).
Step2: In case if ration card canceled or details not found. you can not do any modifications. you can apply for the new ration card.
Step3: If you have a valid ration card you can follow the below procedure.
Step4: Change of address within the Taluk/range, addition and deletion of members, updating photo and biometric, any such required changes in family details. Show your recent electricity bill and valid reference documents like aadhar voter id for any modifications. Get your required modifications are done, saved and uploaded online at the bio-photo center. Collect a computer-generated printed acknowledgment at the bio-photo center.
Step5: While applying the modification in your ration card to get the confirmation whether your ration card is a temporary or permanent card?
Step6: If it is a permanent card– The head of the family will visit the concerned Food Office along with the acknowledgment received at the photo center. Get your ration card printed and receive it after matching your fingerprint biometric.
Step7: If it is a temporary card– visit Food Office ONLY after receiving an SMS from the food office to collect your modified ration card.
Step8: While collecting your modified ration card at the food office, you need to return your existing ration card without fail. The modified ration card will be issued after matching the fingerprint biometric of the head of the family. Pay Rs.20/ only to receive the card at the office.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :